Huisreglement ...

1. Bij aankomst
a. Bij aankomst krijgt de huurder 2 sleutelparen van het gebouw. Het is strikt verboden sleutels door te geven aan derden. Bij verlies dient de huurder de sleutel te vergoeden. b. De huurder vergezelt de huisbewaarder bij een rondleiding in het gebouw. Mankementen en opmerkingen worden op formulieren genoteerd, alsook de inventaris en meterstanden van gas, mazout, elektriciteit en water. Beide partijen krijgen een exemplaar.
c. De huurder overhandigt een volledige deelnemerslijst met geboortedatum en adres van zijn gezelschap aan de huisbewaarder.
2. Ter beschikking gestelde ruimten, terreinen en materialen
a. De huurder beschikt over de hem in het verhuurcontract toegewezen ruimten, terreinen en materialen. De andere ruimten mogen enkel onder toezicht van de huisbewaarder worden betreden.
b. De ter beschikking gestelde ruimten, terreinen en materialen omvatten:
Keuken:
De huurder beschikt over een volledig ingerichte keuken met kookmateriaal, servies en bestek voor 60 personen.
Ook zijn in Radeske een dubbele friteuse, een berging, een koelruimte, een oven, een koelkast en een diepvriezer aanwezig. De friteuse mag enkel gevuld worden met olie. Voor keukenlinnen en aardappelmesjes dient de huurder zelf te zorgen.
Eetruimte met tafels en stoelen voor 60 personen.
Berging met poetsgerei en kuismiddel.
Sanitair met 4 toiletten en 3 urinoirs.
Wasplaats met 2 keer 2 douches, 12 lavabo's en 2 voetbaden.
Slaapkamers:
• 1 slaapzaal met 25 bedden,
• 1 slaapzaal met 20 bedden,
• een kleine kamer (ziekenkamer) met 2 bedden,
• een kleine kamer met 4 bedden en
• een badkamer met (nacht)toilet.
Op elk bed is een matras en hoofdkussen voorzien. De huurder dient zelf slaapzak of lakens mee te brengen en is verplicht een hoeslaken en kussensloop mee te brengen . Op vraag worden ook dekens voorzien. De matrassen mogen niet uit de beddenbakken verwijderd worden. De slaapkamers worden niet gebruikt als speelruimte.
Speelschuur met tafels en stoelen .
Speelweide en bos .
Plaats voor kampvuur.
c. Het is verboden om tenten van eender welke aard op het terrein te plaatsen.
d. Enkel de stoelen en tafels uit de speelschuur mogen ook buiten gebruikt worden. Nadien worden ze proper teruggeplaatst.
3. Beschadiging van de infrastructuur
a. Indien de huurder bij ingebruikneming van het gebouw beschadigingen constateert, dient hij dit aan de huisbewaarder te melden.
b. Er mogen geen veranderingen op het terrein of aan gebouw worden doorgevoerd.
c. Het is ten strengste verboden de infrastructuur te benagelen, te beplakken, te beschilderen of van enig ander hechtingsmiddel te voorzien.
d. Op het domein is het verboden takken af te breken, bomen te vellen of bomen te beschadigen.
4. Onderhoud
a. De huurder staat gedurende zijn verblijfsperiode zelf in voor het poetsen.
b. Emmers, (schuur)borstels, aftrekkers, handborstels, vuilblikken, dweilen en schoonmaakmiddel zijn voorzien.
5. Afval
a. De huurder staat zelf in voor het verwijderen van het door hem geproduceerde afval. Na de huurperiode mag geen afval in/aan Radeske achtergelaten worden. Het afval dient netjes toegebonden in huisvuilzakken van de gemeente Kasterlee . Grijze zakken voor restafval, Blauwe zakken voor PMD en gele zakken voor plastiek. Het afval wordt verzameld in het afvalhok aan de straatkant. Organisch keukenafval wordt verzameld in de groene containers.
b. De huurder dient de door hem gebruikte gemeentelijke huisvuilzakken te vergoeden.
c. Glas wordt door de huurder zelf naar de glascontainer gebracht in Lichtaart dorp aan de kerk.
d. Indien op het einde van de huurperiode door de huisbewaarde wordt vastgesteld dat de huurder afvalstoffen in / aan Radeske heeft achtergelaten, dient de huurder de verwijdering van dit afval te vergoeden. De verwijdering van afval wordt aangerekend met een minimum van € 50.
6. Omgang met de omgeving en de buurt
a. De omliggende bossen mogen enkel op de paden betreden worden. Enkel in het aangeduide speelbos mogen de paden verlaten worden.
b. Indien de bospaden na zonsondergang betreden worden, is voorafgaande toestemming van de boswachter vereist (zie telefoonlijst).
d. De huurder ziet erop toe dat de leden van zijn gezelschap geen overlast voor omwonenden veroorzaken.
e. Muziek mag buiten het gebouw niet hinderlijk waarneembaar zijn. Deuren en ramen dienen gesloten te worden om geluidsoverlast te voorkomen.
f. Na 22u 00 is het verboden lawaai te maken.
g. Het terrein mag – met uitzondering van de toegangsweg – niet worden bereden. Auto's kunnen enkel geplaatst worden aan de voorzijde tussen het gebouw en de haag.
7. Veiligheid
a. De huurder mag in geen geval meer dan 51 personen te slapen leggen.
b. Slapen mag enkel in de daarvoor voorziene bedden.
c. Het maken van vuur en het gebruik van rook- of ontploffingsmechanismen zijn zowel binnen als buiten het gebouw verboden.
d. Voor het maken van een kampvuur gelden onderstaande regels:
• de huurder vraagt toestemming aan de brandweer van Kasterlee (zie telefoonlijst) en volgt zijn richtlijnen strikt op;
• kampvuur kan enkel georganiseerd worden op de plek aangeduid door de verhuurder;
• de huurder zal altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen en voldoende blusmiddelen voorzien.
e. In het huis geldt een volledig rookverbod. f. De trappen, gangen en deuren moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van het gebouw mogelijk maken.
g. De brandtrap mag enkel in noodgevallen gebruikt worden (evacuatie),steeds vrijhouden (bv. sneeuw).
h. De brandslang mag enkel in geval van brand gebruikt worden.
i. Noodverlichting en rookmelders mogen in geen geval uitgeschakeld of afgedekt worden.
j. Elektrische apparatuur die niet behoort tot de infrastructuur van Radeske moet technisch in orde zijn, zoniet kan het gebruik ervan geweigerd worden.
k. Het is verboden te frituren met een frietketel op het gasvuur.
l. Huisdieren zijn uit hygiënische overwegingen niet toegelaten in het gebouw.
8. Achterlaten van het gebouw
a. Het gebouw mag tijdens de huurperiode niet onbeheerd open blijven staan. Deuren en ramen dienen gesloten te worden en alle apparaten uitgeschakeld.
b. Er dient steeds minstens 1 meerderjarige gebruiker in het gebouw aanwezig te zijn. Het is verboden minderjarigen alleen in het gebouw achter te laten.
9. Problemen tijdens het verblijf
Elk probleem dat zich tijdens de huurperiode voordoet, dient onverwijld aan de huisbewaarder te worden gemeld teneinde hem in staat te stellen het euvel zo snel mogelijk te verhelpen. Raadpleeg hiervoor de telefoonlijst.
10. Telefoon
In Radeske is geen telefoon aanwezig. De huurder zorgt zelf voor een GSM zodat bij noodgevallen adequaat kan opgetreden worden.
11. Einde van de huurperiode
a. Na afloop van de huurperiode dient de huurder de huisbewaarder te vergezellen bij het controleren van het gebouw en het terrein. Door de huurder aangebrachte beschadigingen moeten aan de huisbewaarder worden gemeld en worden voor rekening van de huurder hersteld. Herstellingen mogen in geen geval door de huurder zelf worden uitgevoerd.
b. Het keukenmateriaal (kookgerief, ketels, bestek, servies, ...) dient op het einde van de huurperiode door de huurder op de daarvoor voorziene plaatsen gezet te worden. De friteuse dient leeg en netjes achtergelaten te worden. Frituurolie mee naar huis nemen, denk aan de natuur!
c. De huisbewaarder zal samen met de huurder een inventaris opmaken en de meterstanden van gas, elektriciteit, mazout, water en aantal verbruikte afvalzakken. Gas, elektriciteit, water, telefoon en afval dienen door de huurder te worden vergoed. d. Indien na het gebruik uitzonderlijke schoonmaak van de lokalen, meubelen, installaties en / of terreinen noodzakelijk blijkt, zullen de kosten hiervan op de huurder verhaald worden.
e. De huurder dient Radeske in de oorspronkelijke staat achter te laten.
f. De huurder dient de twee sleutelparen die hij in het begin van de huurperiode ontving bij afloop van de huurovereenkomst aan de huisbewaarder terug te overhandigen.
12. Slotbepalingen
a. De huisbewaarder heeft het recht ten alle tijde alle delen van het gebouw en de terreinen te betreden. Hij respecteert hierbij de rust en de activiteiten van de huurder. b. De huurder dient de aanwijzingen van de huisbewaarder steeds op te volgen.
c. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de huisbewaarder.
d. De huurder draagt de volle verantwoordelijkheid voor elk voorval dat door het niet naleven van dit reglement wordt veroorzaakt.